Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia: 131666-2015
Data zamieszczenia: 02.06.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale, Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssmrek.nowotarski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa. Pomoc Społeczna.

Czytaj calość →

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie nowotarskim

W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Czytaj calość →