Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie nowotarskim

W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Czytaj calość →

Informacja

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 920 z dnia 23 lutego 2015r. zostało ogłoszone Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Zgodnie z tym zarządzeniem nowy koszt utrzymania mieszkańca w naszej placówce od 1 marca 2015r będzie wynosił 2.796,00zł.
Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 lutego 2015r. do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.18- PN.14.DS na: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.

Pełna treść informacji do pobrania.