Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.8- PN.14.DS na:
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2014r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego – wirówkę kończyn dolnych.

Continue Reading →