Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2014 roku.

Continue Reading →

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.8- PN.14.DS na:
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2014r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty